Om projektet

Inriktning:

WeBeamIt är ett verklighetslabb som utvecklar en metodik för utmaningsdriven medborgarcentrerad verksamhetsutveckling. Utgångspunkten i metodiken är sensordata om exempelvis vilka offentliga tjänster medborgare/besökare i Norsjö utnyttjar. Insamlade data analyseras och används sedan för utveckling av nya tjänster och förändring/-förbättring av befintliga tjänster. På så sätt skapas en evidensbaserad verksamhetsutveckling. Sensordata används även för att visualisera realtidsinformation i sociala media om hur offentliga miljöer utnyttjas, och blir då startpunkten för en förenklad och fördjupad dialog kommun – medborgare som förhoppningsvis leder till ökad mångfald i deltagandet med avseende på kön, etnicitet och ålder, och optimering av offentliga miljöer utifrån faktiska behov.

Målsättning:

Nuläge

I dagsläget saknar Norsjö kommun ett systematiskt sätt att fånga medborgarbehov. På kommunens hemsida finns möjlighet att lämna synpunkter via ett webbformulär, men denna funktion används i mycket liten omfattning. Det går också att lämna synpunkter via någon av kommunens Facebook-sidor men även denna möjlighet används ytterst sparsamt.

Önskat läge

 • Utvecklad metodik för utmaningsdriven medborgarcentrerad verksamhetsutveckling.
 • Utveckling av nya offentliga tjänster och förändring/förbättring av befintliga tjänster, exempelvis service, tillväxt och omsorg.
 • Lättillgänglig information publicerad på sociala media som ger underlag för djupgående medborgardialog genom att använda sociala media som den primära kommunikationskanalen, exempelvis skola och fritid.
 • Sensorgenererad data används för att visualisera realtidsinformation om hur offentliga miljöer utnyttjas inklusive optimeringspotential, t.ex. teknik och fritid. Blir startpunkten både för dialog kommun – medborgare och dialog mellan medborgare och besökare, t.ex. tillväxt och näringsliv.

Genomförande

Utgångspunkten i metodiken för utmaningsdriven medborgarcentrerad verksamhetsut-veckling är data om exempelvis hur medborgare och besökare rör sig i Norsjö, vilka offentliga platser de besöker samt vilka offentliga tjänster de utnyttjar. Dessa data genereras av sensorer uppkopplade i ett LoRa-nät. Insamlade data analyseras och används sedan som utgångspunkt i utveckling av nya tjänster och förändring/-förbättring av befintliga tjänster, samt som grunden i en fördjupad medborgardialog. Genomförandet av testerna kommer att följa följande tidsplan:

 • 2017
  • Q3: Identifiera och välj ut fokusområden från verksamheterna kultur och fritid. Utveckling av metodik för utmaningsdriven medborgarcentrerad verksamhetsutveckling.
  • Q4: Införskaffande av lämpliga sensorer, samt utplacering och test av dem innan skarp drift inleds. Test av metodik för utmaningsdriven medborgarcentrerad verksamhetsutveckling.
 • 2018
  • Q1: Insamling och analys av sensordata samt test av medborgardialog baserad på insamlade sensordata.
  • Q2: Utvärdering och revidering av testmetoden, metodiken för medborgarcentrerad verksamhetsutveckling samt den fördjupade medborgardialogen.
  • Q3: Identifiera och välj ut fokusområden från verksamheten tillväxt.
  • Q4: Införskaffande av lämpliga sensorer, samt utplacering och test av dem innan skarp drift inleds. Test av metodik för utmaningsdriven medborgarcentrerad verksamhetsutveckling.
 • 2019
  • Q1: Insamling och analys av sensordata samt test av medborgardialog baserad på insamlade sensordata.
  • Q2: Utvärdering och revidering av testmetoden, metodiken för medborgarcentrerad verksamhetsutveckling samt den fördjupade medborgardialogen